Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Nguyen Tran

Head of Events

Ngày sinh: 11/11/1998

Cung hoàng đạo: Bọ Cạp

Câu trích dẫn yêu thích:

i don't always have time to study, but when i do, t still don't

Cảm nghĩ về DSC-DUT: 2 nhiệm kì, gần 700 ngày, làm việc và hình thành kết nối với hơn 60 con người đặc biệt xuất sắc, đó chính là thành tích lớn nhất mà mình muốn công nhận.